May 15, 2012

مبارزه جوانان ولسوالي منډول فکر میکنم مردم نورستان بعد از این نخواهد ګذاشتند که کارمندان و مسؤلین که دستهایشان به فساد آغوشته است حقوق ایشان را بخورند، آمدن حرکت جوانان و شورای ولسوالی منډول به کابل به این دلالت می کند که مردم نورستان بعد از این بیدار شدند و برای اخذ حقوق خود در چوکاټ دیمکراسی مبارزه میکنند، باید یاد آور شوم که به تعداد 75 نفر از باشنده ګان ولسوالی منډول تقریبا از 15 روز به اینسو در کابل همراه مسؤلین حکومت مرکزی دیدار میکنند تا بخاطر ګرفتن حقوقیکه از 10 سال به اینسو محروم هستند صحبت های جدی و مثمر داشته باشند. به ګفته این جوانان و شورای ولسوالی منډول تا الحال این ولسوالی از هر نوع پروژه های نو سازی و باز سازی محروم هست، تا الحال ولسوالی ایشان فعال نیست، مکتب، مدرسه ، سرک ، قوماندانیه وجود ندارد . باید یاد آور شد که از طرف حکومت مرکزی بودیجه این ولسوالی از 10 سال به اینسو به اداره محلی ولایت نورستان پرداخته شده ولی متاسفانه جیب های مسؤلین نورستان هیچ وقت پور نمی شود و دایم این مسؤلین مثل جهنم : هل من مزید میګویند. خداوند شکم هایشان را از خاک پور کند به اینکه اینها از دوزدی هیچ سیری ندارند.
صد آفرین به جوانانیکه بخاطر حقوق خود مبارزه می کنند و اقعا این جوانان صاحب نفس های پاکی هستند. به ګفته جوانان منډول حرکت و مبارزه شان ضد هیچ مسؤل یا کارمند متوجه نیست جز اینکه آنها فقط بخاطر حقوق خود مبارزه می کنند، باید به هر شکلی که است حقوق ایشان تامین شود و آنها تا وقتیکه حقوق ایشان ګرفته نشده باشد مبارزه خود را ادامه خواهد دادند.
این جوانان ګفتند که ایشان چندین بار به والی محترم نورستان در باره حقوق ولسوالی ایشان صحبت های و طلب های داشتند ولی والی صاحب حقوق ایشان را درک کرده نتوانست تا که انها مجبور شدند که حقوق خود را از مرکز بخوایند.
  برادران ګرامی مثلیکه همه ما می فهمیم در نظام دیموکراسی همه صلاحیتها و واک یعنی ( Authority ) ) به دست مردم عوام میباشد، این مردم هستند که در انتخابات آزاد مسؤلین خود را انتخاب می کنند، و هر وقتیکه این مسؤلین از وظیفه خود سو‌ء استفاده کنند و وظیفه خود را بوجه احسن پیشبرده نتوانند همین مردم می توانند آنها را سلب صلاحیت کنند، ولی موضوع اینجا است که ایا مردم عوام از صلاحیت  و واک خود استفاده کرده می توانند یا خیر ؟ ایا این مردم زور و صلاحیت خود را درک کرده اند؟ یا اینکه از طرف بعضی از مغرضین سوء استفاده قرار میګیرند و صلاحیتشان به سوی اهداف شخصی سوق داده میشود. تا الحال نورستان از سوی بعضی از کابل نشینان  و بعضی کارمندان محلی تحت استفاده سوء قرار ګرفته و این مغرضین به حقوق مردم نورستان تجارت و بازی می کنند.
 ایا وقتی نیآمده که مردم نورستان بیدار شوند و از حقوق خود خودشان دفاع کنند؟
ایا کسیکه در کابل ، جلال آباد ،هند و امریکا برای خود از پول حرام بلند منزل ها آباد می کند و در نورستان هیچ جای بود وباش ندارد درد مردم نورستان را درک و فهمیده میتواند ؟ 
نه خیر ..........
ایا کسانیکه طفل هایشان در مکتب های خصوصی درس میخوانند و طفل نورستان مکتب ندارد که در آنجا درس بخواند، کالای ندارد که بپوشد می تواند که از حقوق مردم نورستان دفاع کند؟ بلی اګر وجدان و قلب پاک داشته باشد...
ایا کسیکه تا الحال خانه پدری خود را اباد نکرده باشد می تواند که نورستان را اباد کند؟
نه خیر..................
من هیچ وقت بخیلی به نورستانیان کابل ،جلال آباد وډهلی و واشنټن نشین ندارم ولی نباید به حقوق مردم نورستان تجارت و بازی کنند، اګر به بازی های خود ادامه بدهند روزی خواهد امد که مردم نورستان حقوق خود را از ګلونشان خواهد ګرفتند. باید بخاطر ګرفتن حقوق نورستان مردم خودشان مبارزه کنند، حرکت و مبارزه جوانان منډول بهترین مثال است برای ګرفتن حقوق خود و خدا کند که این حرکت در دیګر ولسوالیهای نورستان ګسترش پیدا بکند که از حقوق خود محروم هستند.

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم ......
عبدالواحد نورستاني

No comments:

Post a Comment