Mar 27, 2013

قضاوت کورکورانه نکنید

خانم داکتر پروین نورستانی نماینده منتخب مردم نورستان در ولسی جرګه 

واقعا جای تآسف است که شما کورکورانه، بدون اینکه از واقعیت ها با خبر باشند قضاوت می کنیند. ما فکر می کنم شما از خویشاوند یا طرفداران کسانی هستید که خانم پروین نورستانی وکیل منتخب نورستان آنها را از وظایف شان برکنار ساخته یا از خانم نورستانی در موارد سیاسی ضرر دیدند و یا اینکه فساد همچو اشخاص را به همه مردم عوام برملا ساخته است.

دوستان عزیز باید ګفته باشم که ازادی بیان به این معنی نیست که شما بدون اینکه از واقعیت ها باخیر باشید و بدون دلیل واقعی و منطقی کسی را مورد انتقاد قرار بدهد. اګر ما کسی را بدون دلیل مورد انتقاد یا بالای آن کدام تهمت وارد کنیم، در چوکاټ قانون جرم شمرده میشود و همراهی همچو شخص باید برخورد قانونی صورت ګیرد.

ما خودم شاهد راپور خانم ډاکټر پروین نورستانی بودم ، محترمه پیرامون همه مشکلات ولایت نورستان پراداخت و هیچ موضوعی نبود که در راپور وی ګنجانیده نشده باشد، ولی تلویوزیون ملی نظر به برداشت و اخذشان راپور را ملخص کردند.

واقعا کاری شرم آور است که اشخاصیکه خود را تعلیم یافته و باسواد میګیرند از پنجره تعصب و مصلحت شخصی خود برآمده نمی توانند. به اشخاصیکه دوروی، متعصب، مصلحت ګرا، هستند من به آنها فقط کلام خداوند را تکرار میکنم  و دیګر کدام چیزی به آنها نمی ګویم : اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.

مګر به دوستانیکه از واقعیت ها و مسایل نورستان آګاه نیستند میخواهم برایشان نقاط ذیل را در مورد خانم نورستانی ارایه کنم و همچنان میتوانم دست آورد های خانم نورستانی را در طی دو سال ګذشته طوری ذیل خلاصه کنم:

·         خانم داکتر نورستانی فارغ تحصیل پوهنتون طبی کابل میباشد و حالا تحصیلات مافوق لیسانس خود را پیش میبرد

·         علی الرغم اینکه والی، قوماندان امنیه و بعضی مقامات بلند پایه نورستان مخالفش بودند ، خانم نورستانی در انتخابات پرلمانی سابقه بیش از هشت هزار رای بورده بود

·         خانم نورستانی از واشنتطن ، لندن، یا نیو دلهی نیامده ، بلکه خانم نورستانی در نورستان و کابل زندګی خود را بسر برده است و میبرد.

·         مبارزه علیه فساد اداری ولایت نورستان( در سال های ګذشته همه شاهد فساد های اداری و مالی نورستان بوده ایم بنا لازم نیست تکرار شود)

·         فراهم سازی زمینه و نظارت برای محصلینیکه کاندید بورس های خارجی شدند( ما شاهد بودیم که در سال های ګذشته چطور بورسیه های نورستان از طرف مقامات آنوقت به لغمانی ، ننګرهاری و کنری ها بفروش رسیدند ولی در سال ګذشته برای اولین بار بیش از ۳۰ محصلین نورستان عازم کشور های خارجی شدند و همین  پروسه در سال جاری هم تکرار خواهد شد)

·         از وقتیکه خانم  نورستانی منحیث وکیل منتخب نورستان وظیفه را پیش می برد، همواره تلاش کردند تا حقوق مردم ولسوالی مندول که از سوی مقامات ولایت نورستان بصورت همیشګی و منظم خورده شده ګرفته شود و در این راستا ریش سفیدان ولسوالی منډول را بار ها خواست و به مقامات مرکز مشکلات آنها را رساند ولی متاسفانه مقامات ولایت نورستان چی به زور پول یا بواسطه ارتباطات شخصی خویش ، این تلاش ها را تا حدی غیر موثر ساختند. همه شاهد بودیم که مردم مندول به ضد والی مظاهره کردند و خواهان حقوق خود ګردیدند و خانم نورستانی یګانه نماینده نورستان بودند که مظاهره کنندګان را حمایت کردند و آنها را تا اخرین لحظه تنها نګذاشت و تا الحال این مبارزه ادامه دارد

·         ولسوالی وایګل که آنقدر مشکلات امنیتی هم ندارد ،ولی از سوی مقامات محلی  تحت پوشش حکومت محلی آورده نمی شود، در این راستا هم خانم نورستانی بار ها با مقامت محلی و مقامات مرکز کشوګیری داشته ولی اګر مقامات و مدیریت ولایت نخواسته باشد نماینده نمی تواند این موضوع را جنبه عملی بدهد بخاطریکه نماینده مردم قوه تنفیذی نیست ولی قوه نظارت کننده است و این کار را هموراه انجام داده است.

·         خانم نورستانی طی دو سال پیش تلاش زیادی را بخاطر جلب و جذب پروژه های انکشافی تلاش ورزیدند و توانستند که جهات مربوطه را وادار به این بسازند که برای پروژه های حیاتی نورستان بودیجه اماده بسازند. ناګفته نماند که فعلا پروژه های مثل سرک مندول ، سرک کوردر تتین ، سرک برګیمټال و سرک وایګل از طرف جهات مربوطه منظور شده اند ولی مشکلات امنیتی و کشمکش های فساد اداری مقامات ولایت در راه تطبیق این پروژه ها عوایق ایجاد میکند

·         خانم نورستانی در لیسه های خوشال خان و لیسه رحمان بابا سهمیه نورستان را از تعداد بسیار محدود به بیش از  ۳۰۰ الی ۴۰۰ محصل رساند. برعلاوه این برای محصلین نورستان در رخصتی زمستانی لیلیه را اماده ساخت.

·         خانم نورستانی در طی دو سال پیش ۶ بار به ولایت نورستان برای بررسی و نظارت سفر نمود و همراه خود وزیران محترم انکشاف دهات، اطلاعات فرهنګ، وزیر مهاجرین ، ترانسپورت و هیت های بلند پایه دولت را بسوی ولایت بخاطر بررسی مشکلات ولایت نورستان سوق داد. و به اثر این کوشش ها بعضی فساد های مالی نورستان افشا شد و فاسدین به عدالت سپرده شدند.

·         بیش از ۸ بار بخاطر حل مشکلات ولایت نورستان با ریس جمهور دیدار نموده اند. و در این ملاقات مردم ولسوالی مندول، کامدیش و وایګل مشکلات خود را به سمع ریس جمهور رساندند.

·         بیش از ۲هزار علما به همکاری خانم نورستانی اسناد خود را ارزیابی کردند و زمینه برایشان اماده شد که آنها بجای جنګ مصدر خدمت به جامعه نورستانی شوند.

·         برای اولین بار سال پیش ۲۰ محصلینیکه در امتحانات کانکور بی نتیجه مانده بودند به همکاری خانم نورستانی راهی به طب متوسطه یافتند.

·         دست آورد مهم خانم نورستانی این است که در مقابل فساد، تعصب، سمت یا قوم ګرای به استقامت قوی مبارزه میکند و در این راستا از هیچ زحمتی یا قربانی دریغ نمی کند. 

·         به اثر فعالیت های خانم نورستانی بود که ولسوالی کامدیش و برګیمټال از چنګ مخالفین برآمده بدست حکومت آمد، حالا شما قضاوت کنید چند بار والی یا قومندان امنیه به کامدیش رفتند ، در حالیکه از چندین سالها این ولسوالی تحت حمله و غارت مخالفین میآید، در این ولسوالی مردم عوام مقاومت کردند و طالبان را علی الاقل از مرکز ولسوالی بیرون راندند و در این راستا قربانی جانی و مالی را متحمل شدند. خانم نورستانی بار ها به وزارت دفاع مراجعه کرد تا ولسوالی کامدیش از چنګ مخالفین کشیده شود و مردم عوام تحت حمایت حکومت قرار بګیرند. در کامدیش مردم کشته میشدند ولی والی یا قومندان در خواب عمیق خود بودند، در مورد برګیمټال باید ګفته شود چقدر مردم عوام این ولسوالی تحت غارت قرار ګرفتند ولی مقامات محلی نورستان ساکت و ساکن ماندند، منډول از ۱۰ سال به اینسو بشکل منظم و پلانی از طرف مقام های محلی ولایت نورستان چور میشود. علی الرغم کوشش ها و مبارزه مردم منډول بخاطر بدست آوردن حقوق خود هیچ اقدامی تا الحال صورت نګرفته ، مقام ولایت که یک قوه تنفیذی میباشد هیچ اقدامی نمی کند ، و چرا باید اقدام کند بخاطریکه اګر مردم منډول خقوق خود را بدست بیاورند والی و دیګر مقامات ولایت از عاید بزرګی محروم میشوند .

·         ناګفته نماند که مدیریت ناکام و فاسد ولایت نورستان در طی ۱۰ سال ګذشته باعث فاصله ګرفتن مردم عوام از حکومت ګردید. شورای عالی صلح نورستان با همه امکاناتیکه بدست رس خود دارد نتوانست که مخالفین را به میز مذاکرات بشاند، این ناکامی بدینسبب نیست که مخالفین نمی خواهند که به پروسه صلح بپیوندند ولی مسولین که در راس شورای عالی صلح نورستان ایفای وظیفه می نمایند همه بودیجه را خورد بورد میکنند و بودیجه خود را در راه آوردن صلح مصرف نمی کنند.  

·         مشکل بعضی دوستان کابل نشین نورستانیان این است که آنها به نام نورستان رزق خود را کمای میکنند، در کابل نشسته از طریق تلفون در ولایت نورستان وظیفه اجرا میکنند. وقتیکه فساد اینګونه مردم افشا میشود آنها فغانشان می برآید. زیاد مثال های داریم که به پول مردم نورستان بلند منزل ها را در کابل ساختند. چرا دوستان تعلیم یافته ما این چنین مردم ها را تحت انتقاد قرار نمی دهند؟ پول سرباز یا پولیس بیچاره و فقیر را می خورند، از پیسه اعاشه واباطه خانه های خود را در جلال آباد یا در کابل ساختند. بعضی به پیسه چور سه یا چهار فامیل را در کابل پیش می برند.

·          چرا نقاب را از چنین مردم بالا نمی کنیم ؟ در ولسوالیهای ننګراج ، دوآب و واما همین مردم با غیور نورستان هستند که از این ولسوالیها دفاع  می کنند، این ولسوالیها نسبتا از ولسوالیها منډول، برګیمټال ، کامدیش و وایګل بهبود تر و با امن تر هستند ولی نا ګفته نماند که در این ولسوالیها در عرصه معارف و نوسازی به اقداماتی جدی نیاز است .

·         خانم نورستانی تا آخرین نفس زندګی خود از مردم غیور نورستان دفاع خواهد کرد و در این راستا از هیچ نوع قربانی دریغ نخواهد ورزید، در این راه امکان دارد زیاد اشخاصیکه پوست های کلیدی ولایت را اشغال میکنند آزرده خواهد شدند ولی با مبارزه به فساد و مصلحت ګرایان و متعصبین خانم نورستانی رضای خداوند جل جلاله و دل مردم عوام نورستان را بدست خواهد آورد که هدف اساسی اش میباشد .

·         باید این موضوع واضح شود که در مقابل فساد و فساد کنندګان هیچ نوع معامله نخواهد شد

·         ناکامی و فساد مدیریت فعلی نورستان باعث شد که حالا شما همه شاهد مظاهراتی هستیند که در ولسوالی واما شروع شده و این مظاهره کنندګان خواستار برکناری والی نورستان هستند.

·         وقتیکه فساد در ادارات نورستان کشف شود این ګام ما را بسوی بلند بردن ظرفیت کاری و خدمت واقعی میبرد بنا یګانه راه ترقی و پیشرفت ولایت نورستان در ازبین بردن فساد سیاسی، اداری و مالی نهفته است

·         خانم نورستانی تا حد آخر تلاش خواهد کرد که در نورستان یک مدیریت فعال و اداره سالم بوجود بیآید

·         اګر کسی در مورد نقاط ذکر شده اعتراض داشته باشد خانم نورستانی حاضر است برایشان پاسخ بګوید ، خانم نورستانی میداند که وی به رای مردم عوام نورستان آمده و به استجواب مردم عوام همیشه حاضر خواهد بود بخاطریکه

حالا دوستانیکه واقعا حقبین هستند و موضوع را به دید موضوعی و واقعی می بینند باید دقیق بررسی و تحلیل کنند ، چرا خانم نورستانی همراه والی یا قومندان امنیه جورآمد نمی کند؟ ایا امکان نداشت که خانم بخاطر منفعت شخصی خود از مصلحت نورستان می ګذشت و همراه مفسدین جورآمد میکرد ؟  ایا امکان نداشت که خانم نورستانی مصحلت خود را در نظر بګیرد و مثل دزد های دیګر بلند منزل ها بسازد و هیچ توجه به حقوق مردم عوام نداشته باشد، ولی اینطور نکرد و همواره همراه مردم غیور نورستان ایستاد شد و کوشش میکند که مشکلات مردم را به سمع مقامات مرکز برساند، در این راستا امکان دارد به مشکلات ګوناګونی مواجه خواهد شود  ولی بخاطر اهداف و مصحلت علیای نورستان با این مشکلات و چیلیج ها به استقامت راسخ مبارزه خواهد کرد. 

دوستان عزیز در آخر میخواهم شما قضاوت کنیند در دوره سابق پارلمان چند بار وکیلان به نورستان بخاطر بررسی و نظارت سفر کردند ؟ چند وزیر از نورستان دیدار کردند و مشکلات مردم را از نزدیک دیدند؟ و بخاطر حل آن تلاش ورزیدند. قضاوت را مردم غیور نورستان خواهد کرد

by Choonish