Jan 12, 2013

بیآید خود را بشناسیم


دوستان عزیز هیچ شخص فکر نکند اګر ما یک مقام دولتی را زیر انتقاد قرار بدهیم ګویا که او را توهین کرده باشیم ، یکی از اصول دیمکراسی است که باید ملت بالای کارکرد های مسولین خود ناظر باشد. ملت است که صلاحیت انتخاب مسولین خود را دارد و همین ملت است که مسولین فاسد و بی صلاحیت خود را از وظیفه ایشان برطرف میسازد، دوستان عزیز فکر میکنم مشکل در خود شخص نورستانی است، در بعضی عرف و عادات ما است، در فرهنګ ټوپک سالاری ما است و بالاخره در جامعه ما است . به نظر من شخص نورستانی یک شخصیت متناقض است، دو روی است، در خون شخص نورستانی عادات قبیلوی نهفته است و در جامعه قبیلوی انسان بسیار احساساتی برخورد می کند، وابستګی اش به قبیله اش بالای تحلیل های اش، بررسی اش و قضاوتش تآثیر منفی می کند. خلاصه اینکه یک شخص جنبه باز میباشد. در شخصیت نورستانی ثبات و استقامت دیده نمی شود. دوستان عزیز در عکس مشهور تمیم خان مردم پارون والی را بخاطریکه او یک شخصیت پسندیده شان است بالای شانه ها نمی کنند بلکه پشت اینکار انګیزه سیاسی و اجتماعی نهفته است. چون والی برخلاف خواست وکیلان نورستان توسط مارشال مقرر شد و اګر یادتان باشد قبلا مردم پارون نتوانستند کاندید خود را که ملا معمار بود در مقابل ملا محمد الله موحد  به پیروزی برسانند و انها به این نظر بودند که کاندید شان مستحق بود و همراهش ظلم شد. حالا یک فرصت بود آنها قهر و غضب خود را در مقابل مولوی موحد به استقبال ګرم تمیم خان اظهار کنند و اګر چند سال قبل برویم همین مردم در دوره پیش والی به ضدش مظاهره کرده بودند و والی بسبب این مظاهرات از وظیفه اش برکنار شده بود. حالا دوستان عزیز تناقض شخصیت نورستانی را ملاحظه کنید که چطور والی در دوره پیش آدم بی کفایت بود و حالا به یک شخصیت محبوب تبدیل شد و مورد استقبال ګرمی همین مردم قرار ګرفت. اینکار مردم بیانګر دو رویی و جنبه بازی مردم نورستان را نشان میدهد. این خوی و عادت در جامعه فیسبوکی نورستانیان هم دیده می شود، ما و شما همیشه در تحلیل خود جنبه باز هستیم، طرفداری خویش و قبیله خود را بدون اینکه او حق باشد می کنیم، و این یک مشکل و خلل بزرګ در شخصیت نورستانی میباشد. اګر نسل جوان و با سواد ما از اینګونه ذهنیت و تحلیل برخوردار باشد ،از مردم عوام نورستان چی ګله کنیم. ما شما کابل نشینان حق نداریم اګر به درد مردم عوام دوا نشویم حق شان را پیمال کنیم، ما حق نداریم به نام نورستان بلند منزل ها آباد کنیم، ما شما حق نداریم بوجی بوجی پول های نورستان را دوباره در طیاره به کابل بیآوریم، ما و شما حق نداریم به حقوق مردرم بیچاره نورستان بازی کنیم ، ما و شما حق نداریم در کابل نشسته بالای نورستان حکمرانی کنیم ، ما و شما حق نداریم پول های مردم نورستان را بخاطر دادن رشوت ها به مقامات بلند پایه کابل صرف کنیم. من به دوستان کابل نشین میګم که اګر اینقدر با استعداد هستید چرا استعداد و با کفایت بودن خود را در جامعه کابل ثابت نمی سازید؟ چرا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم نورستان را در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان ثابت نمی سازیند؟ چرا ما یک وزیر، معین یا رییس نداریم؟ چرا انسان نورستان در مقامات بلند پایه دولت جای ندارد؟  چرا شخص نورستانی امروز نامش به فساد، بی سوادی و جنګ وابسته است؟  

دوستان عزیز ما و شما حقوق ثابت شده و داده شده خود را از خود مان ګرفته نمی توانیم سپس چی باشد که حقوق اضافی را از دولت مرکزی بخواهیم.  من از همه اولتر خود انسان نورستانی را سخت مورد انتقاد قرار میدهم، چطور می تواند یک انسان کابل نشین، دلهی نشین یا واشنټن نشین حقوق ایشان را بخورد، چرا مردم خاموش هستند؟ ایا مردم جرآت ګرفتن حقوق خود را ندارند؟ ایا مردم از وضعیت فعلی نورستان راضی هستند؟ ایا مردم از نظر فرهنګی، اجتماعی و روانی آماده هستند تا حقوق ایشان خورده شود؟

این سوال های هستند که من شخصا جوابش را تا الحال نیافتیم ولی اینقدر می فهمم که:  چیزیکه در دیګ است در کاسه می براید، شاید در دیګ ما موادی خراب است که وضعیت اجتماعی، سیاسی ، تعلیمی و .اقتصادی ما به ګونه وضعیت دشوار و مضطرب فعلی میباشد

چونش

چه صحنه مسخره، درد آور و خنده دار گریه آوریست
والی صاحب به کدام فعالیت بزرگ تان به دوش مردم هواخوری میکنین؟!


والي نورستان يا فرعون زمانبخاطر مسدود شدن راه ها؟! بخاطر موشک های پاکستانی بر سر مردم نورستان؟! بخاطر سر بریدن های عساکر و محصلین در بین راه؟! بخاطر اینکه در نورستان داکتر و دوای نسبتا کافی هم وجود ندارد؟! بخاطر اینکه روزانه ده ها مادر در جریان ولادت از نبود داکتر و دوا جان میدهد؟! بخاطر اینکه روزانه ده ها طفل با شکم گرسنه و یا نیمه سیر بدون مکتب و دوا و داکتر میباشد؟! بخاطر اینکه جوانان نورستان از نبود مکتب در لیلیه ها و اتاقهای کابل و دیگر ولایات زندگی مشقت باری را سپری میکنند؟! بخاطر اینکه دختران از نعمت سواد محروم و در دنیای بی علمی و بیخبر از پیشرفت های جهان بسر میبرند؟! بخاطر اینکه تا هنوز حتی ده فیصد سرک و موتر وجود ندارد و مردم فرسنگها راه را پیاده طی میکنند و مریض شان در راه جان میدهند و ده ها و صدها سوال دیگر هست که باید جوابگو مردم باشی؟؟؟؟


دوستان، هیچ شهروند ما حق ندارد که کسی را تمسخر کند و خدای نخواسته مورد توهین قرار دهد اما ما فعلا در زمانی ...نیستیم که مسله امپراطور و یا پادشاه باشد در این عکس بیشتر والی صاحب را به یک امپراطور ظالم تشبیه کرده که غلامانش او را بدوش میکشند اگر رسم و رواج چنین باشد باید والی صاحب بحیث یک فرد با سواد و روشنفکر و به اصطلاح مردم ما "کشور و جهان دیده" قبول نمیکرد که مردم او را به چنین شکلی استقبال کنند. هر قدر که به مردم ما خدمت کرده باشد و یا حتی خون ریختانده باشد حق ندارد که به دوش مردم هوا خوری کند! درست است که مردم ما بخصوص مردم ولایت نورستان از دولت و قوانین بدور است و در صلح و امنیت تا حدودی که دیگر ولایات بسر میبرند محروم اند و علاوه از جنایات طالبی داخلی خنجر طالبان پاکستانی را هم خورده اند اما به هیچ صورت عاقلانه و عادلانه نیست که از احساسات مردم خوب ما چنین استفاده های نادرست گردد! و این مهم نیست که دوستان ما کی هستند و از کدام ولایت هستند و یا خود را معرفی کنند یا نی مهم این است که همگی افغان هستیم و جز یک خاندان میباشیم فرقی نمیکند که یک پنجشیری از والی صاحب انتقاد کند و یا نورستانی تمام 34 ولایت حق دارد که کوچکترین ظلم که سر مردم صورت میگیرد شدیدا مورد انتقاد قرار دهد و یا اگر از بعضی دوستان دلیل چنین باشد که او برای مردم بسیار خدمت کرده است حق دارد این هم غیر منطقی میباشد چون وظیفه اش است باید خدمت کند هیچ دلیل موجه نیست که مردم قانع شود و قبول کند که والی صاحب دوران قرون وسطی را در وطن ما پیاده کند و این بنظر من بسیار شرم است به والی صاحب که قبول کرده! و ما نباید از هیچ فرد که حتی کاکای ما هم باشد اگر کدام اشتباهی را مرتکب میشود دفاع و پشتیبانی کنم! بخاطر که اشتباه یک نفر با صلاحیت زندگی هزارها فرد را به مخاطره می افکند.


ستاره دريايي

    

No comments:

Post a Comment